Od 7 lipca 2015 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. wznowił nabór wniosków o dofinansowanie małych instalacji OZE w ramach programu Prosument. Jednakże tylko do 31 lipca 2015 roku będzie realizowany na dotychczas obowiązujących zasadach. Jakie zmiany nas czekają?

Do głównych zmian, które zatwierdziła Rada Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Prosument należą:

  • Wydłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła oraz 40% dla źródeł energii elektrycznej do 31.12.2016 roku. Od 01.01.2017 roku wysokość dotacji ma być obniżona do 15% dla źródeł ciepła oraz 30% dla źródeł energii elektrycznej,
  • Zwiększenie budżetu przeznaczonego na dotacje bezwzrotne do 280 mln zł.
  • Zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji energii elektrycznej z instalacjami wytwarzającymi ciepło,
  • Zmiany dotyczące części wymagań technicznych oraz osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji,
  • Obniżenie jednostkowych kosztów kwalifikowanych instalacji. Dla kolektorów słonecznych będą wynosiły 2000 zł/kW, a dla paneli fotowoltaicznych odpowiednio 7000 zł/kW dla instalacji do 5 kWp oraz 6000 zł/kW dla instalacji od 5 do 40 kWp.
  • Wyłączenie beneficjentów programu Prosument z możliwości korzystania z Taryf Gwarantowanych przewidywanych ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii od 01.01.2016 roku.

Powyższe zmiany dowodzą, iż program Prosument jest kierowany do osób chcących ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Dla tych, którzy na produkcji energii elektrycznej chcą zarabiać pozostają inne źródła finansowania.

logo

Dla Klientów