Urząd Regulacji Energetyki wzywa OSD do wywiązywania się z obowiązku informowania przez Operatorów o pobieraniu opłaty OZE, czyli kosztów związanych ze wsparciem producentów zielonej energii, które mogą być doliczane odbiorcom przez OSD do rachunków końcowych za energię.

Opłata OZE może być pobierana przez OSD od 1 lipca 2016 roku i jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

Przewidywana stawka opłaty OZE to 2,51 zł za MWh. Nowelizacja ustawy o wsparciu OZE nie uwzględniła zmiany wysokości OZE, która została obliczona pod poprzednią wersję systemu wsparcia wpisaną do pierwotnej wersji ustawy o OZE.

Teraz Urząd Regulacji Energetyki w informacji adresowanej do operatorów systemu dystrybucyjnego przypomina, że są oni zobowiązani do przekazywania cyklicznie operatorowi systemu przesyłowego oraz URE informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu tej opłaty, w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza, że OSD mogą uznać, że przedstawione Prezesowi URE informacje na temat opłaty OZE "mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a zatem jako takie nie powinny być ujawniane podmiotom trzecim".

logo

Dla Klientów