Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił swoja pozytywną opinię nt. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z zastrzeżeniem, że nowe regulacje przewidują niezrozumiałe preferencje dla ściśle określonej kategorii pojazdów.

Niestety, zwolnienie samochodów elektrycznych od podatku akcyzowego dotyczy wyłącznie określonego rodzaju pojazdów, tj. pojazdów typu PHEV, czyli takich, które wyposażone są jednocześnie w silnik spalinowy i elektryczny, który można ładować „z gniazdka” (plug-in). Drugi rodzaj pojazdów elektrycznych, czyli HEV, również wyposażony jest w dwa rodzaje silników, jednak w jego przypadku, bateria ładuje się podczas jazdy. Większość samochodów typu PHEV to pojazdy z segmentu premium – wskutek wejścia w życie projektowanych zmian i przewidywanych w nich preferencji podatkowych, ich cena może się znacznie obniżyć, podczas gdy ceny pojazdów HEV pozostaną takie same. Według ZPP tym samym promowane są wyłącznie pojazdy PHEV i ustawa systemowo zaburzy konkurencję w Polsce i spowoduje dyskryminację HEV poprzez selektywne wsparcie PHEV: dzięki zwolnieniu z akcyzy uzyskają one przewagę konkurencyjną (cenową). Techniczne właściwości obu rodzajów pojazdów nie uzasadniają takiego zróżnicowania.

ZPP popiera działania rządu w kierunku rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych, ale nie zgadza się na naruszanie wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami, poprzez jawne faworyzowanie niektórych z nich, rekomenduje rozszerzenie zwolnienia od akcyzy również na pojazdy HEV, ewentualnie rezygnację ze zwolnienia w ogóle.

Rząd w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założył, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych. Tworzenie stref czystego transportu, zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy, budowa podstawowej sieci infrastruktury ładowania prądem i gazem - to niektóre rozwiązania projektu ustawy przyjętej przez rząd.

W projekcie określono zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury ładowania, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady jej rozwoju dla drogowego transportu publicznego. Wskazano m.in. obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem tej infrastruktury. Zakłada się budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Planuje się, że do końca 2020r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy (tzw. supercharger'y) oraz 70 punktów tankowania CNG (sprężonego gazu). Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznychpojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Ładowanie pojazdów elektrycznych będzie nowym rodzajem działalności gospodarczej, a usługa ładowania nie będzie sprzedażą energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Pierwszy etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018 i 2019, a infrastruktura w tym okresie powinna rozwijać się na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów, a za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał miejscowy operator systemu dystrybucyjnego.

Projekt określa też warunki tworzenia przez gminy stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Wjazd do takiej strefy samochodem spalinowym będzie płatny. Opłata nie będzie mogła przekraczać 30 zł dziennie i będzie dochodem gminy. Pojazdy elektryczne muszą również stanowić określoną część floty wykorzystywanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz naczelne i centralne organy administracji. Nowe przepisy przewidują też zwolnienie z akcyzy aut elektrycznych, wyższy odpis amortyzacyjny z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego dla firm. Samochody elektryczne w strefach płatnego parkowania będą mogły parkować za darmo, a do 2025 r. także korzystać z buspasów.

Centrum Informacyjne Rządu zaznacza, że ten projekt to pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej, i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Anna Saternus

logo

Dla Klientów